Boşanma ve Aile Hukuku

Boşanma oranlarının artması nedeniyle profesyonel anlamda danışmanlık ve dava hizmetleri IC Hukuk Bürosu/Counsellors kişilere yardımcı olmaya çalışıyor.

Detay

Miras Hukuku

Gerçek kişinin ölmesi veya bu kişinin gaipliğine dair bir karar verilmesi halinde, ölen kişinin malvarlığının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarına denir.

Detay

Mal Paylaşımı Davası

Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesinden sonra, kural olarak evlilik içinde edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaşılması esasına dayanır.

Detay

Şirketler Hukuku ve Birleşme & Devralma

IC Hukuk Bürosu/Counsellors’un şirketler hukuku ekibi çok sayıda ulusal ve uluslararası şirketi yatırım ve projelerinde temsil etmektedir.

Detay

Banka ve Finans

Kredi alan yatırımcı ve sponsoru temsilen müzakerelerde yer almakta ve hukuki destek sağlamaktayız.

Detay

Proje Finansmanı ve Altyapı

IC Hukuk Bürosu/Counsellors proje finansmanı alanında önemli bir birikime sahiptir.

Detay

Sermaye Piyasaları

Geçmiş deneyimlerimiz tahtında aracı kurumlar ve ihraççılara pek çok halka arz ve refinansman projelerinde hizmet vermiş bulunmaktayız.

Detay

Özelleştirme

IC Hukuk Bürosu/Counsellors yatırımcılara devlet varlıklarının özelleştirilmesi ve elden çıkarılması konularında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Detay

Dava ve Uyuşmazlıkların Çözümü

IC Hukuk Bürosu/Counsellors, sözleşme, haksız fiil ve diğer ihtilaflarda; birleşmeler, ürün sorumluluğu, satın alma konuları, rekabet, iflas ve aciz durumlarına kadar müvekkillerin dava takibi ve tahkim yargılamalarında hizmet vermektedir.

Detay

Rekabet

Emin olduğumuz konulardan birisi de, bir şirketin rekabet hukuku meselelerine yüksek önem vermesi gerektiğidir.

Detay

Fikri Mülkiyet

Günümüzde fikri mülkiyet hakları tüm iş alanlarının temel bir unsurudur.

Detay

Gayrimenkul

Arazi geliştirilmesi, gayrimenkul yatırımı, alt yapı ve inşaat projelerinde yer alarak müvekkillerimize gayrimenkul projelerinde danışmanlık vermekteyiz.

Detay

İş Hukuku

IC Hukuk Bürosu/Counsellors her türlü iş hukuku konusunu ticari ve günlük işlemler bağlamında yönetmekte olukça kapsamlı bir bilgiye ve tecrübeye sahiptir.

Detay

Enerji

IC Hukuk Bürosu/Counsellors enerji ve doğal kaynaklar alanlarında geniş bir bilgi ve uzmanlığa sahiptir.

Detay

Tazminat Hukuku

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir.

Detay

Göçmenlik Hukuku

Göçmenlik hukuku ile ilgili başvuru süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi oldukça önem taşımaktadır.

Detay

Uluslararası Hukuk- Tanıma Tenfiz Davaları

Tanıma - Tenfiz davası yurt dışında yaşayan vatandaşların önemli sorunlarından biridir. IC Hukuk Bürosu/Counsellors bu hususta gerekli olan tüm işlemler için kişilere hizmet vermektedir.

Detay

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluşuna, yapısına, iş­leyişine ve idarenin yerine getirdiği işlevin dü­zenlenmesine ilişkin kuralları içerir.

Detay

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen, cezai yaptırımlarla yasaklanan hukuka aykırı suçları belirleyen hukuk dalıdır.

Detay

İcra Hukuku ve Alacak Takibi

Alacaklarını zamanında tahsil edemeyen çok sayıda alacaklının hukuken nasıl bir yol izleyeceklerini belirlemede IC Hukuk Bürosu/Counsellors Hizmet vermektedir.

Detay

Sağlık Hukuku ve Malpraktis

IC Hukuk Bürosu /Counsellors sağlık hukuku ile ilgili davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Detay

Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, ülke içinde etkin olan tüm idârî ve hukukî süreçlerin tüketilmesinden sonra bireyler tarafından başvurulabilecek ikincil nitelikte bir yargı yoludur.

Detay

Teknoloji ve Medya & Telekomünikasyon

Telekomünikasyon, medya ve teknoloji global boyutta hızla gelişmekte olduğu üzere bizlerin de çalışma alanımız olarak önemini arttırmaktadır.

Detay

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uluslararası bir teşkilat olan Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir.

Detay